MS-DOS – Findstr ile dosya içerisinde kelime aratmak

Windows dizinleri içerisindeki dosyalarda geçen kelimeleri/cümleleri bulmak ve icabında bu kelimeyi ya da cümleyi içeren dosyaları silmek için aşağıdaki şekilde bir batch dosyasından yararlanabilirsiniz.

@echo off
for /f "delims=" %%f in ('findstr /m /c:"aranan_kelime" D:\test\*.txt') do (
echo del %%f
del "%%f"
)

Bu örnekte, D diski içerisindeki test isimli dizin altında bulunan txt dosyalarında belirtilen kelime aranmakta ve bu kelimeyi içeren dosyalar silinmektedir.